Elektronik Ticari İleti Bilgilendirme Metni

Veri Sorumlusu Omsan Lojistik Anonim Şirketi (‘‘Omsan’’)
Adres Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, OYAK Dragos Plaza No:10C Kat: 4-5-8 Maltepe/İSTANBUL

Giriş

İşbu Elektronik Ticari İleti Bilgilendirme Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat gereği Omsan tarafından yürütülen fırsatlar hakkında bilgilendirme çalışmaları kapsamında elde ettiğimiz kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) ve ilgili mevzuat kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi hususlarında bilgi sahibi olmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu sıfatıyla Omsan tarafından; tarafınıza sunulan elektronik formlar aracılığıyla toplanan kimlik bilgisi (ad, soyad) ve iletişim bilgisi (telefon numarası) kategorilerine dahil olan kişisel verileriniz ve talep edilen hizmet içeriğine ilişkin bilgiler, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde düzenleme altına alınan ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebi uyarınca işlenecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ticari ileti onayı vermeniz halinde; Omsan tarafından pazarlama iletişiminde kullanılmak üzere, e-posta, telefon görüşmesi ve/veya SMS kanalı üzerinden ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ETK’nın 6. maddesi gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince ‘‘açık rıza’’ hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz, ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz onayı geri almanız durumunda açık rızanızı geri çektiğiniz kabul edilecektir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇ze İli̇şki̇n Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
 • haklarına sahipsiniz.


Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz https://www.omsan.com/wp-content/uploads/2024/04/omsan-lojistik-ilgili-kisi-basvuru-formu.pdf adresinde yer alan ‘‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’ aracılığıyla;

 • kvkk@omsan.com.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, OYAK Dragos Plaza No:10C Kat: 4-5-8 Maltepe/İSTANBUL adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@omsan.com.tr adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle omsanlojistik@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

Omsan’a iletebilirsiniz.